Świetlica pracuje:

Od poniedziałku do piątku od 6:30 do 17:00

Wychowawcy świetlicowi:

klasa I – mgr Marzena Ptasznik  opiekun sali 31
klasa II – mgr Marta Prokop opiekun sali 5
klasa III – mgr Małgorzata Solecka opiekun sali 4
klasa IV, V, VI – mgr Małgorzata Bączak opiekun sali 41, 32

 

Regulamin „świetlicy szkolnej” w ZSP 9 w Krakowie

 1. Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach porannych od godz. 6.30 i popołudniowych do godz. 17.00. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy wymagają zapewnienia opieki przed i po zakończonych lekcjach. Celem świetlicy jest zapewnienie odpowiednich warunków wykorzystania czasu wolnego, stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań oraz w razie potrzeby zorganizowanie pomocy w nauce.
 2. Kwalifikacji dzieci do świetlicy dokonuje się na podstawie deklaracji zgłoszenia otrzymanych od opiekunów. W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I – IV pracujących rodziców, dzieci wychowywane przez osoby samotne, dzieci wywodzące się z rodzin o trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej, dzieci dojeżdżające oraz w miarę możliwości pozostałe dzieci wymagające dodatkowej opieki w szkole.
 3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w grupach wychowawczych. Zapisani uczniowie mają obowiązek zgłaszać się do wyznaczonej sali świetlicowej przed lekcjami oraz zaraz po lekcjach i nie mogą jej opuszczać bez zgody wychowawcy.  Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które w danym dniu nie zgłosi się do świetlicy.
 4. Do świetlicy może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniego stroju zapewniającego komfort dziecka podczas pobytu w sali świetlicowej oraz umożliwiającego codzienne przebywanie na świeżym powietrzu.
 5. W czasie nasilenia pandemii wskazane jest ograniczenie przebywania dziecka w świetlicy szkolnej do niezbędnego minimum.
 6. Uczniowie zobowiązani są do słuchania poleceń wychowawcy. Uwagi o zachowaniu uczniów w świetlicy szkolnej przekazywane są rodzicom i wychowawcom klas, którzy uwzględniają je przy ocenie z zachowania.
 7. Uczniowie mają obowiązek dbania o wyposażenie świetlicy.  Za zniszczenie, zgubienie pomocy odpowiadają uczniowie oraz ich rodzice zgodnie z ustaleniami z wychowawcą.
 8. Rodzice za pośrednictwem wychowawcy mogą wspierać działalność świetlicy przekazując fundusze, pomoce i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć
 9. Uczniowie proszeni są o nieprzynoszenie cennych przedmiotów do świetlicy.
 10. Uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych tylko w sytuacjach wyjątkowych po uzyskaniu zgody wychowawcy.
 11. Ze względów bezpieczeństwa rodzice zobowiązani są do zgodnego z deklaracją odbierania dzieci. Wszelkie zmiany w tym zakresie powinny być skonsultowane z wychowawcą świetlicy.
 12. Dzieci wychodzące samodzielnie mogą być zwolnione wcześniej lub wypuszczone później niż zapisano w deklaracji tylko na osobistą prośbę rodziców skonsultowaną z wychowawcą. Zgoda ta jest jednoczenie przejęciem odpowiedzialności opiekuna za dziecko, które zostało zwolnione.
 13. Wszyscy korzystający ze świetlicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych regulaminów i procedur bezpieczeństwa obwiązujących na terenie placówki.